جراحی لاپاراسکوپی آشالازی

نگاه کلی به آشالازی آشالازی یک بیماری غیر شایع مربوط به بلعیدن است که در هر صد هزار نفر یک…

متن کامل

جراحی لاپاراسکوپی کیسه صفرا

متن کامل